F. Gohl

Compositions

Year Title
Änneli, wo bisch geschter gsi (aus dem Röseligarte) Vocal Music